Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy „Krasnoludy z nad Wisły” (dalej „Sklep”) dostępny pod adresem  www.krasnoludyznadwisly.pl, prowadzony jest przez Zuzę Pietrzak- Sadowską (dalej „Sprzedawca”),  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Krasnoludy znad Wisły, z siedzibą znajdującą się pod adresem: Wilków nad Wisłą 20, 05-155 Leoncin (dalej „ adres Sprzedawcy” ), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP 1131646789, Regon 147054393.

Regulamin zakupów

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę Sklepu http://www.krasnoludyznadwisly.pl .

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Informacje o cenach podane na stronach internetowych Sklepu są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia rachunki. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

4. Zamówiony towar Sprzedawca dostarcza za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich albo poczty. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów pod adresem Sprzedawcy lub w innym miejscu uzgodnionym każdorazowo indywidualnie z kupującym.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi na stronie Sklepu w zakładce cennik transportu i koszty płatności.

5.  Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie, właścicielowi sklepu lub osobie przez niego wskazanej przy odbiorze towaru.
  • Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego.
  • Płatność w kanale elektronicznym – za pośrednictwem kart płatniczych lub serwisu płatności.pl. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, jednak termin samej weryfikacji nie jest zależny od sklepu.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce cennik transportu i koszty płatności.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania ofert. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie poinformowania kupującego przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty kupna.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oferty kupna w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność kupującego, w szczególności gdy nie dokonał on zapłaty za poprzednio zakupiony towar.

Odpowiedzialność za wady produktów i reklamacje

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej.

5. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru, reklamację określającą wadę oraz żądanie dotyczące sposobu realizacji uprawnień kupującego z tytułu rękojmi, należy przesłać na koszt Sprzedawcy pod adres: Zuza Pietrzak – Sadowska, Wilków nad Wisłą 20; 05-155 Leoncin.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań kupującego w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

7. W sprawach dotyczących reklamacji, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi za wady określone w art. 556- 5764 Kodeksu Cywilnego.

8. Sprzedawca informuje, iż w razie sporu dotyczącego zakupionego towaru, istnieje możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez złożenie skargi do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Właściwość Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta jest uzależniona od miejsca zamieszkania osoby wnoszącej skargę, nie zaś od miejsca dokonania zakupów.

Odstąpienie od umowy

  1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej w Regulaminie.
  2. Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarto w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  6. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zakupu wielu rzeczy dostarczanych osobno w ramach jednego zamówienia od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, na piśmie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres: Zuza Pietrzak – Sadowska, Wilków nad Wisłą 20; 05-155 Leoncin.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy jednak, że zgodnie art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Informują, że koszty dodatkowe nie będą Państwu zwrócone. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres: Zuza Pietrzak – Sadowska, Wilków nad Wisłą 20; 05-155 Leoncin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Informujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Add Your Comment